Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Czcionka:

Zatrzymać przemoc w rodzinie.

Zarządzeniem Nr 291/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 12.10.2021 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w składzie:

 1. Pan Jacek Bereda – przedstawiciel Komendy Policji w Wołominie.
 2. Pani Agnieszka Suska – przedstawicielka Sądu Rejonowego w Wołominie.
 3. Pani Renata Gajewska – przedstawicielka Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Wołominie.
 4. Pani Agnieszka Danuta Pasik – Borończyk – przedstawicielka oświaty gminy Wołomin.
 5. Pani Jadwiga Gawkowska – przedstawicielka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 6. Pani Anna Kurys – przedstawicielka Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie.
 7. Pan Tomasz Budrowski – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie.
 8. Pani Beata Michalik – przedstawicielka Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
  w Wołominie.
 9. Pani Barbara Stasiszyn – przedstawicielka Oddziału Terenowego Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” w Wołominie.
 10. Pani Edyta Nejman – przedstawicielka Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie.

Członkowie Zespołu zostali powołani na okres 2 lat.

 Łączy ich wspólny cel – pomoc  rodzinom w przeciwdziałaniu oraz rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą.

PRZEMOC W RODZINIE – to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania osoby wspólnie zamieszkującej. Zmuszają poszkodowanego do zachowań wbrew jego woli, narażają na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia, naruszają godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną. Powodują szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym; wywołują cierpienia i krzywdy moralne.

 

 

Przemoc w rodzinie może przybrać formę:

 • przemocy fizycznej - bicie: pięściami, ręką, przedmiotami; popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, policzkowanie.
 • przemocy psychicznej -  stała krytyka, karanie, wyśmiewanie lub narzucanie poglądów, religii, pochodzenia, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi, odmowa uczuć, izolowanie, domaganie się posłuszeństwa, wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, straszenie.
 • przemocy seksualnej - obmacywanie, wymuszanie współżycia, zmuszanie do oglądania pornografii, ośmieszanie seksualności.
 • przemocy ekonomicznej - ograniczanie lub zabieranie środków do życia, wydzielanie pieniędzy na zakup potrzebnych lekarstw lub środków higienicznych, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, rozporządzanie majątkiem współmałżonka/dziecka.

Osoba dotknięta przemocą w rodzinie to osoba zależna:
dziecko, współmałżonek, partner, rodzic, osoba niepełnosprawna lub starsza.

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:

 1. JEST INTENCJONALNA – przemoc jest zamierzonym działaniem i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
 2. SIŁY SĄ NIERÓWNE – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Osoba krzywdzona jest słabsza a sprawca silniejszy.
 3. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL- sprawca naraża zdrowie i życie osoby krzywdzonej na poważne szkody. Doświadczenie bólu i cierpienia sprawia, że poszkodowany ma mniejszą zdolność do samoobrony.
 4. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE – sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa członka rodziny np. prawo do szacunku, godności, samostanowienia, nietykalności fizycznej, itp.

KTO KRZYWDZI?- osoby krzywdzące to najczęściej Ci, którzy nie radzą sobie z emocjami i rzeczywistością; uznają przemoc za uprawnione działanie.
Wielu z nich doznało w swoim życiu przemocy.

OSOBY KRZYWDZONE
RZADKO SIĘ SKARŻĄ
- wstydzą się swojej sytuacji -
NIE WIEDZĄ, ŻE MOGĄ OTRZYMAĆ PROFESJONALNĄ POMOC.

Jeżeli wiesz, że ktoś doznaje krzywdy,
nie mów -
„NIE MOJA SPRAWA!”
Gdy jesteś świadkiem przemocy masz moralny OBOWIĄZEK ZAREAGOWANIA.

Pamiętaj !
Przemoc wobec drugiej osoby jest PRZESTĘPSTWEM.

ZNASZ OSOBY DOZNAJĄCE PRZEMOCY?
JESTEŚ ŚWIADKIEM PRZEMOCY...?

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!
POMÓŻ!
PRZYJDŹ!  ZADZWOŃ!  POROZMAWIAJ!

POWIEDZ NAM O TYM,
 a my podejmiemy odpowiednie działania, aby szybko i skutecznie pomóc osobie krzywdzonej.


W przypadku uszkodzenia ciała związanego
z użyciem przemocy, każdy lekarz ma obowiązek wystawić
NIEODPŁATNIE ZAŚWIADCZENIE (nie jest to obdukcja), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2014r