Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Czcionka:

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://ops.wolomin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-10-26

 

Informacja o zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10.26

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-10-26

Treści lub funkcje niedostępne:

 1. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo z powodu złego przygotowania zawartości dokumentów tekstowych, oraz dokumentów PDF. Dokumenty na stronie mogą nie zawierać poprawnej struktury lub mogą zawierać zawartość skanowaną. 

 2. Część treści prezentowana jest w formie zdjęć oraz infografiki. Treści te mogą nie posiadać czytelnego opisu oraz tekstu alternatywnego.

 

Deklarację sporządzono 2020- 10-26 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dla osób niepełnosprawnych:

 • możliwość poruszania się po stronie wyłącznie przy pomocy skrótów klawiaturowych,

 • na stronie internetowej działają standardowe skróty klawiaturowe dostępne w popularnych wspieranych przeglądarkach internetowych. Najpopularniejsze z nich:

TAB – nawigacja po stronie internetowej przy pomocy klawiatury,
Ctrl+(kontrol plus)          - powiększenie rozmiaru strony o 10% za każdym naciśnięciu klawisza,
CTRL-(kontrol minus)  - zmniejszenie rozmiaru strony o 10% po każdym naciśnięciu klawisza
CTRL0(kontrol zero) – zresetowanie poziomu powiększenia

 • linki otwierają się w tym samym oknie,

 • Zachowane są odpowiednie proporcje kontrastu tekstu do tła,

 • Informacje redagowane są w sposób prosty i zrozumiały,

 • nowe zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych,

 • możliwość zmiany wielkości czcionki,

 • możliwość zmiany kontrastu.

Aktualnie trwają prace mające na celu uzyskanej jeszcze większej dostępności stron.

 

Dostępność architektoniczna:

Chodniki i parking wokół budynku:

 • brak w oznakowaniu ciągów komunikacyjnych w nawierzchnie dotykowe,

 • brak podjazdów na chodnik dla osób poruszających się na wózkach,

 • nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Wejścia do budynków:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje dwoma wejściami do budynku. Wejścia są na podwyższeniu na które trzeba dostać się schodami. Oba wejścia nie są przystosowane do poruszania się na wózkach, brak jest pochylni oraz wind.

 Dostosowanie korytarzy i schodów:

 • Brak oznaczeń brajlowskich, braki pochylni dla wózków oraz wind. Brak oznaczeń dla osób niedowidzących i oznaczeń brajlowskich dla osób dla osób niewidomych i słabo widzących.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Uwagi o dostępności cyfrowej proszę kierować na adres e-mail: ops@ops.wolomin.pl lub Tel. 22 7872701.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Inne dane kontaktowe do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie http://www.ops.wolomin.pl