Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Fundusz alimentacyjny

Czcionka:

WYPŁATA ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
       Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r.
       W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
       W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

I. Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie, która ma zasadzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dzieci, sprawa o egzekucję alimentów toczy się u komornika sądowego, ale egzekucja okazała się bezskuteczna.

II. Co to jest bezskuteczna egzekucja?

Przez bezskuteczność egzekucji rozumie się taką egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

III. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią:

 1. 18 roku życia;
 2. w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia;
 3. w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo;

Osoba uprawniona - oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

IV. Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2019 r. (dla osób ubiegających się o świadczenie od 01.10.2019 r.)

V. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.

VI. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.

VII. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 2. Zawarła związek małżeński;

VIII. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

IX. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 1. Kserokopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty;
 2. Kserokopia prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację;
 3. Oświadczenie lub zaświadczenie od Komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji i wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego za 2019 r.
 4. Zaświadczenie naczelnika urzędu Skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne zawierające informacje odpowiednio o formie opłaconego podatku,wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 5. Oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
 6. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość;
 7. Dokument w tym oświadczenie określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany w przypadku uzyskania dochodu w roku klendarzowympoprzedzającym okres świadczeniowy tj. w 2019 r. (takim dokumentem będzie np:. PIT-11 z 2019r.)
 8. Dokument w tym oświadczenie określający datę wysokości dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członków rodziny za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastapiło uzyskanie dochodu w przypadku uzyskania dochodu po roku po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj. po 2019 r.
 9. Dokument lub oświadczenie okreslający datę utraty dochodu (takim dokumentem będzie np.: świadectwo pracy, zaświadczenie o zaprzestaniu wykonywania umowy zlecenia, czy umowy o dzieło) oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu np.: PIT-11;
 10. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r., poz. 20132 z późn. zm.) za rok 2019 r.
 11. Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku Kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (2019 r.).

ZAŁĄCZNIKI: