Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

PROJEKT EFS - RODZINA OSTOJĄ

Czcionka:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie
w okresie 01.11.2018 – 31.10.2019

realizuje projekt pt. „Rodzina ostoją - program wsparcia dla wołomińskich rodzin”,
nr projektu RPMA.09.01.00-14-a500/18,


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu


Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy Wołomin, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie. Zaplanowane działania będą wspomagać aktywizację społeczno-zawodową Uczestników projektu, poprzez dopasowaną do indywidualnych potrzeb każdej zakwalifikowanych z osób ofertę poradnictwa (wsparcie psychologa, prawnika), wsparcia grupowego (warsztaty umiejętności wychowawczych, zajęcia integracyjne dla rodzin, wycieczki), szkoleń oraz staży zawodowych (dla 12 osób).

W projekcie weźmie udział 36 osób, w tym 24 osób dorosłych oraz 12 dzieci, z min. 10 rodzin. W projekcie przewidziano udział min. 4 osób z niepełnosprawnościami.

Celem głównym projektu jest: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej i szans na zatrudnienie 36 osób (24 kobiet i 12 mężczyzn), w tym 24 osób dorosłych oraz 12 osób małoletnich, z min. 10 rodzin z Gminy Wołomin, wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci, w okresie od 01.11.2018 do 30.11.2019.

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Wołomin, jednostką realizującą Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie.

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to: 333.082,56 PLN.