Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

PROJEKT EFS - WIGOR ++

Czcionka:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

w okresie  01.01.2019 – 31.12.2020

 

realizuje projekt pt. „Wigor ++”, nr projektu RPMA.09.02.01-14-a671/18,

 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie

wykluczeniu społecznemu,

Poddziałanie 9.2.1  Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

Cel główny projektu to: Zwiększenie samodzielności życiowej oraz aktywizacja społeczna 60 osób niesamodzielnych i starszych (powyżej 60.r.ż.), mieszkańców gminy Wołomin, osób zagrożonych ubóstwem i wykluczenie społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020.

 

Adresatami przedsięwzięcia jest 60 osób niesamodzielnych i starszych (powyżej 60.r.ż.), mieszkańców gminy Wołomin, osób zagrożonych ubóstwem i wykluczenie społecznym. Działaniami projektowymi zostanie objętych również 40 opiekunów faktycznych osób starszych
i niesamodzielnych zakwalifikowanych do projektu.

 

W projekcie utworzona zostanie wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, powstanie Klub Seniora z interesującą ofertą zajęć, m.in. zajęcia integracyjne, manualne, wycieczki. Osoby zakwalifikowane będą korzystać ponadto ze wsparcia fizjoterapeuty, psychiatry, psychologa, asystentów osób niepełnosprawnych, będą brać udział w zajęciach noric walking, korzystać z zabiegów kosmetyczno-pielęgnacyjnych. Dla opiekunów faktycznych Uczestników projektu zaplanowano wsparcie doradcze pielęgniarki oraz wsparcie psychologa. Praca w projekcie z każdą z osób zakwalifikowanych będzie odbywać się na podstawie indywidualnej ścieżki wsparcia.

 

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Wołomin, jednostką realizującą Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie.

 

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to: 1.242.777,60 PLN.