Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Rekrutacja

Czcionka:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie
zaprasza do udziału

w projekcie pt. „Rodzina ostoją - program wsparcia dla wołomińskich rodzin”,
nr projektu RPMA.09.01.00-14-a500/18,


współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu


W projekcie przewidziano udział 36 osób, w tym 24 osób dorosłych oraz 12 dzieci, z min. 10 rodzin.

Adresatami projektu są w szczególności:
- osoby z rodzin: wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi i rodzice/opiekunowie prawni samotnie wychowujących dzieci;
- mieszkańcy gminy Wołomin;
- klienci OPS w Wołominie, osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym;
- osoby z niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument poświadczający stan zdrowia;
- osoby bez zatrudnienia, w tym osoby bierne zawodowe oraz osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, z ustalonym I-III profilem pomocy.

Oferujemy:
- indywidualną diagnozę każdego Uczestnika projektu i opracowanie ścieżki reintegracji będącej podstawą przydzielania wsparcia w projekcie, zg. ze zdiagnozowanym potencjałem, zasobami, możliwościami, potrzebami;
- spotkania z psychologiem;
- poradnictwo prawne;
- warsztaty umiejętności wychowawczych (wsparcie grupowe);
- zajęcia integracyjne dla całych rodzin;
- materiały szkoleniowe;
- ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków;
- wycieczki do teatru, muzeów itp.;
- szkolenia zawodowe i stypendia szkoleniowe przyznawane na czas odbycia szkoleń zawodowych oraz refundacja kosztów dojazdu na szkolenia;
- staże zawodowe dla 12 dorosłych uczestników projektu.

Okres realizacji: 01.11.2018 – 31.10.2019.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać informacje:
- osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie, Al. Armii Krajowej 34, sekretariat;
- telefonicznie pod nr (22) 787-27-01.

Zgłoszenia udziału w projekcie przyjmowane są:
osobiście w OPS Wołomin, Al. Armii Krajowej 34 (sekretariat), lub u pracowników socjalnych, w godzinach pracy Ośrodka;
lub pocztą tradycyjną na ww. adres OPS w Wołominie;
lub pocztą elektroniczną na adres: ops@ops.wolomin.pl.
Zgłoszenia przyjmowane są od 01 do 16 listopada 2018 roku.
Szczegółowo proces rekrutacji w projekcie reguluje Regulamin rekrutacyjny.

Zapraszamy do udziału!

ZAŁĄCZNIKI:

								

Regulamin uczestnictwa rekrutacji Wolomin

Utworzono dnia 22.11.2018, 14:42

Załącznik 1a

Utworzono dnia 07.11.2018, 12:30

Załącznik 1b

Utworzono dnia 07.11.2018, 12:30

Załącznik 2

Utworzono dnia 07.11.2018, 12:30

Załącznik 3

Utworzono dnia 07.11.2018, 12:30

Załącznik 4

Utworzono dnia 07.11.2018, 12:30

Załącznik 5

Utworzono dnia 07.11.2018, 12:30

Załącznik 6

Utworzono dnia 07.11.2018, 12:30

Załącznik 7

Utworzono dnia 07.11.2018, 12:30

Załącznik 8

Utworzono dnia 07.11.2018, 12:30

Załącznik 9

Utworzono dnia 07.11.2018, 12:30

Załącznik 10

Utworzono dnia 07.11.2018, 12:30

Załącznik 11

Utworzono dnia 07.11.2018, 12:30

Załącznik 12

Utworzono dnia 07.11.2018, 12:30

Załącznik 13

Utworzono dnia 07.11.2018, 12:30