Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Kryteria przyznawania

Czcionka:

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest według zasad ściśle określonych przepisami prawa i przysługuje:

·         najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach

·         osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

·         osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

·         innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

·         osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

- domu pomocy społecznej,

- młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

- schronisku dla nieletnich,

- zakładzie poprawczym,

- zakładzie karnym,

- szkole, w tym w szkole wojskowej

Jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

dla 1 osoby      

     35 m2

 

dla 2 osób     

     40 m2

 

dla 3 osób     

     45 m2

 

dla 4 osób     

     55 m2

 

dla 5 osób     

     65 m2

 

dla 6 osób     

     70 m2

 

W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób powierzchnię użytkową tego lokalu zwiększa się o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim bądź wymagająca zamieszkiwania                 w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył:

gospodarstwo jednoosobowe – 40%                  - 2066,99 zł

gospodarstwo wieloosobowe – 30 %                 - 1550,25 zł

Przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. (Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł. – Monitor Polski, Warszawa z dnia 9 lutego 2021 r.)

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.