Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

DODATKI MIESZKANIOWE

Czcionka:

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełniać łącznie trzy warunki:

- posiadać tytuł prawny do lokalu,

- dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza pułapu określonego w ustawie,

- powierzchnia lokalu nie jest większa niż określona w ustawie.

Składając wniosek o dodatek mieszkaniowy, trzeba wszystkie te kryteria udokumentować.

Od 1 lipca 2021 r. dodatek mieszkaniowy będzie wypłacany, gdy średni miesięczny dochód  przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, ustalony na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, nie przekroczy:

gospodarstwo jednoosobowe – 40%

gospodarstwo wieloosobowe – 30 %

Przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc             od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.