Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Asystent

Czcionka: 

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

- EDYCJA 2021

 

DOFINANSOWANIE  - 118 524 ZŁ (z kosztem obsługi)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA -  118 524 ZŁ  (z kosztem obsługi)

 

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Program skierowany jest do:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W 2021 roku Gmina Wołomin otrzymała wsparcie w Programie na objęcie usługami asystenckimi 10 osób z niepełnosprawnościami. W grupie tej będzie 7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 3 osoby ze stopniem umiarkowanym. Łącznie zostanie wypracowanych 2700 godzin usług asystenckich.

Realizacja programu pozwoli na osiągnięcie następujących rezultatów:

1) zagwarantowanie możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;

2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

 

Załączniki:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

ZAŁĄCZNIKI: