Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Czcionka:

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508z późn. zm.),
 • Uchwała Nr XIII-17/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie warunków przyznawania
  i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia
  z pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie w zakresie zadań własnych gminy
  w związku z Uchwałą Nr XXXV-13/2014 Rady Miejskiej w Wołominie
  z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej warunków przyznawania
  i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE PRZEZNACZONE SĄ DLA:

 1. Osoby samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
 2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób,
  a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH OBEJMUJE:

I usługi gospodarcze:

 1. utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby chorej,
 2. przygotowanie prostych posiłków (także z uwzględnieniem diety),
 3. przynoszenie posiłków z placówek gastronomicznych, podanie i pomoc przy spożywaniu posiłku/posiłków,
 4. zakupy (do 5 kg) artykułów żywnościowych, artykułów przemysłowych, realizacja recept,
 5. zmywanie naczyń po posiłku,
 6. pranie bielizny osobistej i lekkiej odzieży oraz prasowanie,
 7. zanoszenie i przynoszenie bielizny pościelowej do i z pralni,
 8. przynoszenie opału i palenie w piecu,
 9. przynoszenie wody i wynoszenie nieczystości,
 10. załatwianie spraw „urzędowych” (opłaty czynszu, zgłaszanie wizyt lekarskich, zgłaszanie napraw urządzeń domowych, itp.),
 11. dbanie o bezpieczne funkcjonowanie pacjenta

II usługi pielęgnacyjne:

 1. mycie i kąpiel,
 2. zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
 3. pomoc w ułożeniu chorego w łóżku i zmiana pozycji,
 4. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
 5. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 6. przesyłanie łóżka,
 7. podawanie leków,
 8. pielęgnacja zlecona przez lekarza,

III pomoc w podtrzymywaniu kondycji psychofizycznej:

 1. organizowanie spacerów,
 2. czytanie prasy, książek, wymianę książek w bibliotece,
 3. prowadzenie rozmów zgodnie z zainteresowaniem podopiecznych,

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej  pomocy w tej formie, w zależności od posiadanego dochodu. Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, tj. 701,00 zł lub  w przypadku osoby w rodzinie tj. 528,00 zł

Opłata za usługi opiekuńcze jest  wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna przelewem na konto OPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym wykonano usługę.

W 2020r. całkowity koszt usługi tj. 100% za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 20,68 zł

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny
w stosunku do kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w procentach:

Wysokość odpłatności w relacji
do ceny usług, w procentach:

powyżej

do

Osoby samotnie gospodarujące

Osoby w rodzinie

------------------

100

bezpłatnie

bezpłatnie

100,01

150

5

10

150,01

200

10

15

200,01

250

15

30

250,01

300

30

50

300,01

350

50

70

350,01

400

70

100

400,01

------------------

100

100

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. zaświadczenie lekarskie określające stan zdrowia, rodzaj niezbędnych usług i ich zakres;

*(wzór zaświadczenia)

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu;
 2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych;
 3. Dokumenty poświadczające dochody :

       - zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu pracy w kwocie netto,                           

         z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;* (wzór zaświadczenia)

- decyzje potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń z OPS;

- decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia  lub zasiłku

   przedemerytalnego itp.

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach o podatku od osób fizycznych:

  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz zeznanie podatkowe za rok    

  poprzedni;

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  o zryczałtowanym podatku dochodowym:   

  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz dowody opłacania składek  

  ZUS;

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O POMOC W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

 1. Złożenie wniosku do siedziby OPS lub zgłoszenie telefoniczne;
 2. Sporządzenie rodzinnego wywiady środowiskowego –  pracownik socjalny przeprowadza rodzinnym wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w przeciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Podczas wywiadu ustalana jest sytuacja rodzinna, zdrowotna, dochodowa i majątkowa;
 3. Wydanie decyzji administracyjnej wnioskodawcy;
 4. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego u osób zobowiązanych do alimentacji (zstępnych tj. pełnoletnich dzieci, wnuków lub wstępnych tj. rodziców, dziadków).

 

Więcej informacji :

Zespół usługowy – Sylwia Jagodzińska, Natalia Zawistowska, Edyta Łońska.

Tel. (22)787-27-01 wew. 326, pokój nr 18.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zaświadczenie lekarskie do usług opiekuńczych

Utworzono dnia 03.01.2018, 13:42