Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Opieka wytchnieniowa

Czcionka:

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

 

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO

FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

 

DOFINANSOWANIE

35 251,20 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

35 251,20 zł

 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

 

W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych cele Programu to:

1) czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

2) wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

3) podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

 

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

W 2021 roku w gminie Wołomin z Programu skorzysta 4 osoby z niepełnosprawnościami, w tym 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Łącznie zostanie wypracowanych 960 godzin usług opieki wytchnieniowej. Usługi będą świadczone w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.

 

Z Programu w pierwszej kolejności mogą skorzystać:

a) członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

-              ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,

-              wymaga wysokiego poziomu wsparcia,

-              stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego,

               np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

b) osoby, które wraz z „Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” złożą „Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM”, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg. zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności trafi właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

 

Pod uwagę będą brane również stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

Wartość otrzymanego dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu w 2021 roku to 35 251,20 zł.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Utworzono dnia 14.05.2021, 10:41