Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Przyznanie zasiłku

Czcionka:

Procedura przyznania zasiłku, świadczenia:

  • należy zgłosić ustnie lub pisemny wniosek o udzielenie pomocy do Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starająca sie o pomoc w jej mieszkaniu /przeprowadza tzw. Wywiad środowiskowy/. Poznaje jej sytuację życiową i finansową. Koniecznie trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne zaświadczenia wymagane przez pracownika socjalnego,
  • pracownik socjalny sprawdza również możliwości uzyskania pomocy od krewnych w linii prostej (dzieci, rodzice) - dot. Alimentacji od krewnych w linii prostej(dzieci - rodzice, rodzice - dzieci),
  • na podstawie zebranych informacji, przcownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji osoby lub rodziny, formułuje wnioski z niej wymikajace i stanowiace podstawę planowania pomocy,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie powyższych dokumentów wydaje decyzję administracyjnąo przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia oraz o powodach wydania takiej decyzji.

Kiedy zasiłek może zostać nie przynany?

  1. Jeśli trudności osoby lub rodziny nie są potwierdzone trudną sytuacją życiową, czyli np. sieroctwem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością.
  2. Jeżeli dochód osoby lub rodziny starającej sie o pomoc jest wyzsza od wynikającego z uatawy o pomocy społecznej /taw. "kryterium dochodowe"/.
  3. Jeśli nie zostaną złożone wszystkie dokumenty potwierdzajace osiągane dochody i stan zdrowia.
  4. Jeśli ubiegajacy się o pomoc nie chcą współpracować z pracownikiem socjalnym w zakresie wykorzystania własnych mozliwości i uprawnień.
  5. Jeśli pracownik socjalny stwierdzi np.: marnotrastwo pieniędzy, alkoholizm, uchylanie sie od pracy, przyznana pomoc wydatkowana jest niezgodnie z przeznaczeniem, między stanem faktycznym a przedstawionymi dochodami sa dysproporcie.