Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Czcionka:

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

PODSTAWA PRAWNA:

 • Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 nr.189, poz. 1598 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 138)
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508z późn. zm.),

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE PRZEZNACZONE SĄ DLA OSÓB DOROSŁYCH WYKAZUJĄCYCH ZABURZENIA WYMIENIONE W ART. 3 USTAWY O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO:

 1. Chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychiczne);
 2. Upośledzonych umysłowo;
 3. Osób wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

W wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

 

RODZAJ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCHU DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI:

 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
 1. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności  społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia  i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich, jak:
 • samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym: 
 • umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
 • dbałość o higienę i wygląd,
 • utrzymanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
 • korzystanie z usług różnych instytucji;
 1. interwencje i pomoc w życiu rodzinie, w tym:
 • pomoc w radzeniu sobie w kryzysach - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
 • ułatwianie dostępu do edukacji i  kultury,
 • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
 • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
 • współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej;
 1. pomoc w załatwianiu sprawa urzędowych, w tym :
 • w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno - rentowych,
 • w wypełnieniu dokumentów urzędowych;
 1. wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
 • w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, np. uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach
  i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
 • w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
 • w przygotowaniu do rozmowy  z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
 • w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku;
 1. pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
 • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków;
 • pomoc w uzyskaniu ulg w podatkach,
 • zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;
 1. Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
 1. pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 2. uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych ,
 3. pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 4. pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 5. w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków  pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
 6. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
 7. pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
 1. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych,
 1. Zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii
 2. Współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;
 1. Pomoc mieszkaniowa, w tym:
 1. w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
 2. w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier  architektonicznych,
 3. kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;
 4. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie maja możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa
  w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej  pomocy w tej formie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, tj. 701,00 zł.

Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze jest  wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna przelewem na konto OPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE
USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

 

osoby samotnie
gospodarującej

osoby w rodzinie

701,00 zł = 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 132,5 %

1,5%

3,5%

powyżej 132,5% do 165%

3%

7%

powyżej 165% do 187,5%

5%

11%

powyżej 187,5% do 220%

7%

15%

powyżej 220% do 237,5%

11%

20%

powyżej 237,5% do 255%

15%

25%

powyżej 255% do 265%

22,5%

32,5%

powyżej 265% do 275%

30%

40%

powyżej 275% do 282,5%

45%

55%

powyżej 282,5% do 290%

60%

70%

powyżej 290% do 310%

75%

85%

powyżej 310% do 330%

90%

100%

powyżej 330%

100%

100

W 2018r. całkowity koszt usługi tj. 100% za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 21,90 zł

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Zaświadczenie od lekarza psychiatry kwalifikujące do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych, określające rodzaj usług i zalecaną liczbę godzin usług; *(wzór zaświadczenia)
 2. Indywidualny program terapeutyczny;
 3. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu;
 4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 5. Dokumenty poświadczające dochody :

       - zaświadczenie od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu pracy w kwocie netto,  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku;* (wzór zaświadczenia)

- decyzje potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń z OPS;

- decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia  lub zasiłku przedemerytalnego itp.

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach o podatku od osób fizycznych:

  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz zeznanie podatkowe za rok    

  poprzedni;

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej  o zryczałtowanym podatku dochodowym:   

  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz dowody opłacania składek  ZUS;

 

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O POMOC W FORMIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 1.  Złożenie wniosku do siedziby OPS;
 2. Sporządzenie rodzinnego wywiady środowiskowego –  pracownik socjalny przeprowadza rodzinnym wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w przeciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Podczas wywiadu ustalana jest sytuacja rodzinna, zdrowotna, dochodowa i majątkowa;
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej występuje do Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego z zapotrzebowaniem na ten typ usług oraz akceptację na objęcie wskazanej osoby specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wymiar godzinowy specjalistycznych usług opiekuńczych jest uzależniony od uzyskanych lub posiadanych przez OPS środków.
 4. Sporządzenie decyzji administracyjnej i wydanie jej wnioskodawcy .

 

Więcej informacji :

Zespół usługowy – Sylwia Jagodzińska, Natalia Zawistowska

Tel. (22)787-27-01 wew. 326, pokój nr 18.

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zaświadczenie o wysokości dochodu

Utworzono dnia 03.02.2017, 09:30

Zaświadczenie lekarskie do S.U.O.

Utworzono dnia 03.02.2017, 09:30