Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Zasiłek rodzinny

Czcionka:

I. Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony;

II. Kryterium dochodowe:

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł - w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę dochodu o której mowa powyżej, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej:

 • W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
 • Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:
  • zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
  • dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a i art. 13 ustawy, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
  • dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15 ustawy, podzielonych przez 12.
 • W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

 

III. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 1. 18. roku życia lub;
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo;
 3. 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. (Definicja osoby uczącej w punkcie I)

W przypadku ukończenia przez dziecko 24 roku życia w trakcie ostatniego roku studiów prawo do zasiłku przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24 roku życia.

 

IV. Wysokość zasiłku rodzinnego:

 1. 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 2. 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 18 roku życia;
 3. 135 zł na dziecko powyżej 18 roku życia;

 

V. Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka;
 2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (trzecie i kolejne dziecko);
 5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka;
 6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
 7. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

 

VI. Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2019 (dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne od 01.11.2020 r.).

VII. Wniosek o zasiłek rodzinny:

Należy pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

VIII. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

 1. Kserokopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty;
 2. Kserokopia prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację;
 3. Oświadczenie lub zaświadczenie od Komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji i wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego za 2019 r.
 4. Zaświadczenie naczelnika urzędu Skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne zawierające informacje odpowiednio o formie opłaconego podatku,wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 5. Oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
 6. W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość;
 7. Dokument w tym oświadczenie określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany w przypadku uzyskania dochodu w roku klendarzowympoprzedzającym okres świadczeniowy tj. w 2017r. (takim dokumentem będzie np:. PIT-11 z 2019r.)
 8. Dokument w tym oświadczenie określający datę wysokości dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członków rodziny za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastapiło uzyskanie dochodu w przypadku uzyskania dochodu po roku po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy tj. po 2019r.
 9. Dokument lub oświadczenie okreslający datę utraty dochodu (takim dokumentem będzie np.: świadectwo pracy, zaświadczenie o zaprzestaniu wykonywania umowy zlecenia, czy umowy o dzieło) oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu np.: PIT-11;
 10. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r., poz. 20132 z późn. zm.) za rok 2019.
 11. Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku Kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (2019r.).

IX. Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
e) dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemiennną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.