Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

AKTUALNOŚCI:

Informacja dotycząca stypendiów szkolnych 2020/2021

Utworzono dnia 03.09.2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wołomin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

POMOC MATERIALNA PRZYSŁUGUJE:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych
  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

WARUNKI PRZYZNANIA UPRAWNIEŃ DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

 • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł
 • Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 1507 z późn. zmianami)
 • Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł.

 TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się:

 • od 01 września do dnia 15 września danego roku szkolnego,
 • a w przypadku: uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim od 01 lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 01 października - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego można uzyskać:

osoba do kontaktu: Barbara Kosińska tel. 22 787 27 01, 22 776 53 20 wew. 415 lub na stronie  internetowej OPS Wołomin w zakładce stypendia szkolne

czytaj dalej na temat: Informacja dotycząca stypendiów szkolnych 2020/2021

INFORMACJA

Utworzono dnia 14.08.2020

UWAGA !!!

 

Na podstawie art 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:

 

Wyznaczam dzień  17 sierpnia 2020 roku, jako dodatkowy dzień wolny
od pracy dla  pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie, za święto przypadające w dniu ustawowo wolnym od pracy, tj. przypadające w dniu 15 sierpnia 2020r.

czytaj dalej na temat: INFORMACJA

INFORMACJA

Utworzono dnia 03.08.2020